Smjerovi

Klesarska škola upisuje dva programa. Klesarski tehničar je jedana varijanta programa građevinskog tehničara.
Program traje četri godine, zahtjevan je, ali omogućava i završnost, tj. omogućava zapošljavanje u kamenarstvu kao i mogućnost polaganja državne mature te upise na sveučilišne i stručne studije.

Klesar je druga varijanta programa u trogodišnjoj obrtničkoj školi. Nakon završetka kandidat se upošljava u industriji kamena ili kod klesarskog obrtnika, te nakon minimalno tri godine prakse ima pravo polaganja majstorskog ispita.
Polaganjem majstorskog ispita klesar stječe pravo osnivanja vlastitog klesarskog obrta.

Predmeti

Klesarski tehničar

STRUKA: GRADITELJSKA
PROFIL: KLESARSKI TEHNIČAR
STUPANJ: 4.2

Rd.br Predmet: Tjedno: Godišnje:
1. Hrvatski jezik 3 105
2. Engleski jezik 2 70
3. Povijest 2 70
4. Zemljopis 2 70
5. TZK 2 70
6. Biologija – Ekologija 2 70
7. Matematika 4 140
8. FIZIKA 2 70
9. Računalstvo 2 70
10. Tehničko crtanje i poznavanje nacrta 2 70
11. Građevinski materijali 2 70
12. Praktične vježbe s zaštitom na radu 5+1 210
13. Vjeronauk / Etika 1 35
UKUPNO: 32 1120
Stručna praksa: nema
Rd.br Predmet: Tjedno: Godišnje:
1. Hrvatski jezik 3 105
2. Engleski jezik 2 70
3. Matematika 4 140
4. Fizika 2 70
5. Povijest 2 70
6. Zemljopis 35
7. Klesarske konstrukcije 2 70
8. Nacrtna geometrija 2 70
9. Praktične vježbe 6 210
10. TZK 2 70
11. Prostoručno crtanje 3 105
12. Vjeronauk / Etika 1 35
13. Računalstvo 2 70
UKUPNO: 32 1120
STRUČNA PRAKSA: 84 sata, 8 radnih dana
Proizvodna praksa: 270 sata, 34 radna dana
Rd.br Predmet: Tjedno: Godišnje:
1. Hrvatski jezik 3 105
2. Engleski jezik 2 70
3. Matematika 4 170
4. TZK 2 70
5. Modeliranje 3 105
6. Klesarske konstrukcije 3 105
7. Petrografija 2 70
8. Računalstvo 2 70
9. Strojevi za obradu kamena 2 70
10. Praktične vježbe 8 280
11. Vjeronauk / Etika 1 35
UKUPNO: 32 1120
STRUČNA PRAKSA: 84 SATA = 10 RADNIH DANA
Rd.br Predmet: Tjedno: Godišnje:
1. Hrvatski jezik 3 96
2. Engleski jezik 2 64
3. Matematika 4 128
4. Politika i gospodarstvo 1 32
5. TZK 2 64
6. Stilovi u arhitekturi 2 64
7. Građevna mehanika 2 64
8. Građevne konstrukcije 2 64
9. Klesarske konstrukcije 3 96
10. Strojevi za obradu kamena 2 64
11. Organizacija radova 2 64
12. Računalstvo 2 64
13. Vjeronauk / Etika 1 32
14. Praktične vježbe 4 128
UKUPNO: 32 1024
Mentorski rad za završni ispit

Klesar

STRUKA: GRADITELJSKA
PROFIL: KLESAR
STUPANJ: 4.1

Rd.br Predmet: Tjedno: Godišnje:
1. Hrvatski jezik 3 105
2. Engleski jezik 2 70
3. Povijest 2 70
4. TZK 1 35
5. Matematika 2 70
6. Klesarske konstrukcije 1 35
7. Tehničko crtanje i poznavanje nacrta 2 70
8. Građ. materijali s poznavanjem petrografije 1 35
9. Praktične vježbe s zaštitom na radu 15+1 560
10.  Vjeronauk / Etika 1 35
11. Računalstvo 2 70
12. tehnološke vježbe – Građevinski materijali 1 35
Klesarske konstrukcije 1 35
13. Izborna nastava TZK 1 35
UKUPNO: 36 1260
Proizvodna praksa: 270 sata, 34 radna dana
Rd.br Predmet: Tjedno: Godišnje:
1. Hrvatski jezik 3 105
2. Engleski jezik 2 70
3. Politika i gospodarstvo 2 70
4. Matematika u struci 1 35
5. Petrografija 2 70
6. Klesarske konstrukcije 1 35
7. Građevinske konstrukcije 2 70
8. Tehnologija obrade kamena 1 35
9. TZK 1 35
10. Praktične vježbe u školskoj rad. 16 560
11. Vjeronauk / Etika 1 35
12. Matematika-izborna nastava 1 35
13. Klesarske konstrukcije-vježbe 1 35
14. Tehnologija obrade kamena-vježbe 1 35
UKUPNO: 35 1225
STRUČNA PRAKSA U OBRTNIČKOJ RADIONICI: 270 SATI = 34 RADNA DANA
Rd.br Predmet: Tjedno: Godišnje:
1. Hrvatski jezik 3 96
2. Engleski jezik 2 64
3. Matematika 1 32
4. Matematika u struci izborna nastava 1 32
5. TZK 1 32
6. Poznavanje nacrta 2 64
7. Organizacija i obračun radova 2 64
8. Klesarske konstrukcije 2 64
9. Tehnologija obrade kamena 1 32
10. Vjeronauk / Etika 1 32
11. Praktične vježbe 4 128
12. Tehnologija obrade kamena-vježbe 1 32
13. Mentorski rad za završni ispit 32
UKUPNO: 21 672
NAPOMENA: 192 sata tj 24 radnih dana odrada u ugovornoj obrtničkoj radionici ili po odabiru, školskoj radionici, prilagođeni dan u tjednu.

448 sata tj 56 radnih dana obvezna praktičn nastava u ugovornoj obrtničkoj radionici.

Po odradi praktičnih vježbi može se pristupiti završnom, odnosno, pomoćničkom ispitu.

Dokumenti

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt…
Scroll to Top