NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK/NASTAVNICA LIKOVNE UMJETNOSTI

Radno mjesto: Nastavnik/ica likovne umjetnosti

 

Mjesto rada: PUČIŠĆA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

 

Broj traženih radnika: 1

 

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno nepuno radno vrijeme; upražnjeni poslovi

 

Radno vrijeme: 9 sati tjedno

 

Smještaj: Nema smještaja

 

Naknada za prijevoz: U cijelosti

 

Natječaj vrijedi od: 12.1.2022.

Natječaj vrijedi do: 20.1.2022.

 

Posloprimac

 

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene čl. 105. Zakopna o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.

Kandidat je dužan imati položenu pedagošku grupu predmeta.

Kandidat nije dužan imati položeni stručni ispit, ali ga je dužan položiti u roku od dvije godine od dana zaposlenja. Sukladno gore navedenim uvjetima

Klesarska škola Pučišća raspisuje

 

                                                                             NATJEČAJ

                                                             za popunu radnog mjesta

 

za radno mjesto nastavnik/ica likovne umjetnosti

na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 9 sati tjedno

 

1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete čl. 105. te čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

 

Dokumentacija koju kandidati trebaju priložiti i dokazi o ispunjavanju uvjeta su:

– vlastoručno potpisana prijava u kojoj je kandidat dužan navesti ( osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje

– životopis

-preslika diplome, odnosno dokaza o odgovarajućem stupnju obrazovanja

– dokaz o državljanstvu ( preslika domovnice)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili rješenje Agencije za znanost i vioko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, rješenje Ministarstva i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („N.N., broj: 33/92,77/92,27/93,58/93,2/94,76/94,108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („N.N., broj: 157/13, 152/14 i 39/18).

 

Kandidat/tkinja koji/a ostvaruje pravo prednoswti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve zakonom propisane dokumente/dokaze ( rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri -zaposljavanju/403

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, te se zaprimljena dokumentacija neće vraćati sudionicima natječaja, a prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kadnidatom/kandidatkinjom, isti su dužni predočiti izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije zatražene natječajem.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

 

 

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu Klesarskoj školi Pučišća za prikupljanje i obradu podataka natječajne dokumentacije,a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

 

Radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („ Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,86/12,94/13,152/14., 7/17., i 68/18).

 

Kandidat/kandidatkinja koji/a se ne odazove bilo kojem od postupaka vrednovanja na koji se treba odazvati, odnosno na koje je pozvan, smatrat će se da je odustao/la  od prijave na natječaj te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

 

Prijave dostaviti osobno ili zemaljskom poštom na adresu: Klesarska škola Pučišća, Novo riva 4, 21412 Pučišća, u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „za natječaj –  nastavnik/ca likovne umjetnosti“.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni sukladno odredbama članka 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Klesarskoj školi Pučišća ili putem zemaljske pošte.

 

 

Poslodavac : KLESARSKA ŠKOLA PUČIŠĆA

 

Kontakt: pismena zamolba na adresu NOVO RIVA 4, 21412 PUČIŠĆA- OTOK BRAČ ili osobni dolazak

 

 

 

Scroll to Top