Klesarska škola upisuje dva programa. Klesarski tehničar je jedana varijanta programa građevinskog tehničara. Program traje četri godine, zahtjevan je, ali omogućava i završnost, tj. omogućava zapošljavanje u kamenarstvu kao i mogućnost polaganja državne mature te upise na sveučilišne i stručne studije.

Klesar je druga varijanta programa u trogodišnjoj obrtničkoj školi. Nakon završetka kandidat se upošljava u industriji kamena ili kod klesarskog obrtnika, te nakon minimalno tri godine prakse ima pravo polaganja majstorskog ispita. Polaganjem majstorskog ispita klesar stječe pravo osnivanja vlastitog klesarskog obrta.

  • klesar, detaljni program možete skinuti ovdje.
  • klesarski tehničar, detaljni program možete skinuti ovdje.

    Kurikul Klesarske škole možete pogledati ovdje.

  • copyright© klesarska škola 2009